03.05.2016

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 03.05.2016г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

Определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне на запечатани помещения в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

16.03.2016

Съобщение

Относно жалба от Ангел Атанасов Панайотов – кандидат за общински съветник

от листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ 21”  /   30.10.2015 13:30

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
/Четвърто отделение/

АДМИНИСТРАТИВНО Д Е Л О

14154 / 2015

По жалба (протест) на Ангел Атанасов

гр.Първомай ул.Васил Левски №32

срещу

Реш. по адм. дело № 2815/2015 на Адм. съд – Пловдив

Протокол от заседание на 17.02.2016

Решение №2984 от 16.03.2016

10.02.2016

Съобщение

Относно жалба от Тодор Начев Баръмов / гр.Първомай ул.”Иван Асен II” №19 кандидат за общински съветник от листата на ПП”Движение 21” / 28.10.2015 17:00ч.

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
/Четвърто отделение/

АДМИНИСТРАТИВНО Д Е Л О
№13689 / 2015
По жалба (протест) на Политическа портия "Движение 21"
гр.Пазарджик ул.Петко Машев №9 Офис център 1 ет.2 офис 11
срещу
Реш. по адм. дело № 2772/2015 на Адм. съд - Пловдив

Протокол от заседание на 27.01.2016

Решение №1325 от 09.02.2016

12.01.2016

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 12.01.2016г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане на Решение за смяна на общински съветник.
15.12.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 15.12.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

Разглеждане на сигнал, получен на електронната поща на ОИК от г-жа Мария Петрова с вх. №138/08.12.2015г.

09.11.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 09.11.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.
02.11.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 02.11.2015г. от 12:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения относно обявяване за избрани кмет на община, кметове на кметства и общински съветници.
01.11.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 01.11.2015г. от 19:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения относно обявяване края на изборния ден.

 

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 01.11.2015г. от 07:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения относно промени в съставите на СИК.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОИК ПЪРВОМАЙ

ОТНОСНО: общия брой на избирателите/гласоподавателите

 Брой на имащите право да гласуват в избори за кмет на община кметове на кметства :23491

31.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 31.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения относно промени в съставите на СИК.
30.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 30.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения относно регистриране на заместващи застъпници на кандидатските листи за кметове на втори тур в изборите за кмет на община и кметове на кметства.
 2. Вземане на решение относно промяна в съставите на СИК № 162300029 в с.Воден.
29.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЪРВОМАЙ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ - ВТОРИ ТУР НА 01.11.2015г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ

ОТ СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ НА 31.10.2015 г./ събота /

 

13:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300031

с. Буково - Читалището

2

162300030

с.Драгойново - Клуб на пенсионера

3

162300033

с. Искра - В клуба на пенсионера

4

162300034

с. Искра - ОУ "Отец Паисий"

5

162300029

с. Воден - Младежки клуб — библиотека

6

162300028

с.Езерово - ДВФУ

7

162300027

с. Православен - Сградата на читалището

8

162300023

с. Добри дол - Сградата на читалището

9

162300035

с. Дълбок извор - ОУ "Кирил и Методий"

10

162300036

с. Дълбок извор - Сградата на читалището

11

162300032

с. Брягово - Клуб на самодейците

 

14:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300022

с.Крушево - Сградата на читалището

2

162300024

с.Караджалово - Ритуална зала

3

162300025

с.Караджалово - Детската градина

4

162300039

с.Виница - ОУ "Васил Априлов"

5

162300038

с.Татарево - Сградата на читалището

6

162300026

с. Бяла река - ОУ "Любен Каравелов"

7

162300037

с.Поройна - Клуб на пенсионера

8

162300019

с. Градина - ОУ "Христо Ботев" - западно крило

9

162300020

с. Градина - ОУ "Христо Ботев" - източно крило

10

162300021

с. Градина - Пенсионерски клуб

 

15:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300014

кв.Любеново - НУ "Васил Левски" първа стая - централен вход

2

162300015

кв.Любеново - НУ "Васил Левски" -втора стая - северен вход

3

162300016

кв. Дебър - В сградата на читалището /фоайето/

4

162300017

кв.Дебър - ОУ "Георги Караславов" - западно крило

5

162300018

кв. Дебър - ОУ „Георги Караславов" - източно крило

6

162300001

ул. "Гимназиална" № 1, ОУ "Кирил и Методий" - малката  сграда

7

162300002

ул. "Гимназиална" № 1 , ОУ "Кирил и Методий" -  голямата сграда

8

162300005

Първомай - ул. "Спартак" № 11а, ЦДГ "Осми март" -  южен вход

9

162300006

Първомай - ул."Спартак" № 1 1а,ЦДГ "Осми март" -  източен вход

10

162300008

Първомай - ул."Ралица" № 6, ЦДГ "Марица"

11

162300011

Първомай - ул. "Кочо Честеменски" № 20, СОУ "Д-р Ас.Златаров" -кабинет

12

162300012

Първомай - ул."Кочо Честименски" № 20, СОУ "Д-р Асен Златаров" - физкултурен салон

 

16:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300003

Първомай - ул. "Гимназиална" № 1, ОУ "Кирил и Методий" - малка сграда

2

162300004

Първомай - ул. "Гимназиална" № 1 , ОУ "Кирил и Методий" - голяма сграда

3

162300007

Първомай - ул."Хр.Ботев" 5, НУ "Христо Ботев" - северен вход

4

162300009

Първомай - ул."Хр. Ботев"№ 5, НУ "Христо Ботев" - централен вход

5

162300010

Първомай - ул. "Орфей" № 7-а, ритуална зала в читалище „Св.св. Кирил и Методий”

6

162300013

Първомай - ул."Бр.Миладинови-юг" № 50, сграда на Общинска администрация

7

162300040

подвижна

Първомай - ул."Бр.Миладинови-юг" № 50, сграда на Общинска администрация

 

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 29.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на решения относно промени в съставите на СИК .
28.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ

С настоящето ОИК Първомай уведомява всички партии.чиито кандидати се явяват на втори тур на избори за кмет,че направената регистрация и издадените на застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети удостоверения - остават в сила.

27.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 27.10.2015г. от 12:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.Вземане на решение относно  избиране на общински съветници в Община Първомай, област Пловдив на проведените избори  на 25.10.2015 г.

2.Вземане на решение относно избиране  КМЕТ НА ОБЩИНА, първи тур на 25.10 2015г.

3.Вземане на решение относно избиране на КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, първи тур на 25.10.2015 г.

26.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 25.10.2015г. от 14:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решение относно провеждане на жребий за определяне на позиция в листата на кандидати за общински съветници с еднакъв брой преференции от една и съща политическа сила.

 

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 26.10.2015г. от 15:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решение относно утвърждаване на образците за отпечатване на бюлетините за втори тур в изборите за кмет на община и кметове на кметства.
25.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 25.10.2015г. от 20:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. 1. Вземане на Решения относно обявяване края на изборния ден.

 

ОИК гр. Първомай  се свика за заседание на 25.10.2015г. от 08:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно промени в състава на СИК.
24.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОИК ПЪРВОМАЙ

ОТНОСНО: общия брой на избирателите/гласоподавателите

 Брой на имащите право да гласуват в избори за кметове и общински съветници:23481

Брой на имащите право да участват в национален референдум:24849

 

 

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 24.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно промени в състава на СИК.
 2. Вземане на Решение относно разпределяне на функциите на членовете на ОИК в изборния ден в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и националния референдум на 25.10.2015 година.
23.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОИК ПЪРВОМАЙ

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ

ОТ СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ НА 24.10.2015 Г

 

13:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300031

с. Буково - Читалището

2

162300030

с.Драгойново - Клуб на пенсионера

3

162300033

с. Искра - В клуба на пенсионера

4

162300034

с. Искра - ОУ "Отец Паисий"

5

162300029

с. Воден - Младежки клуб — библиотека

6

162300028

с.Езерово - ДВФУ

7

162300027

с. Православен - Сградата на читалището

8

162300023

с. Добри дол - Сградата на читалището

9

162300035

с. Дълбок извор - ОУ "Кирил и Методий"

10

162300036

с. Дълбок извор - Сградата на читалището

11

162300032

с. Брягово - Клуб на самодейците

 

14:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300022

с.Крушево - Сградата на читалището

2

162300024

с.Караджалово - Ритуална зала

3

162300025

с.Караджалово - Детската градина

4

162300039

с.Виница - ОУ "Васил Априлов"

5

162300038

с.Татарево - Сградата на читалището

6

162300026

с. Бяла река - ОУ "Любен Каравелов"

7

162300037

с.Поройна - Клуб на пенсионера

8

162300019

с. Градина - ОУ "Христо Ботев" - западно крило

9

162300020

с. Градина - ОУ "Христо Ботев" - източно крило

10

162300021

с. Градина - Пенсионерски клуб

 

15:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300014

кв.Любеново - НУ "Васил Левски" първа стая - централен вход

2

162300015

кв.Любеново - НУ "Васил Левски" -втора стая - северен вход

3

162300016

кв. Дебър - В сградата на читалището /фоайето/

4

162300017

кв.Дебър - ОУ "Георги Караславов" - западно крило

5

162300018

кв. Дебър - ОУ „Георги Караславов" - източно крило

6

162300001

ул. "Гимназиална" № 1, ОУ "Кирил и Методий" - малката  сграда

7

162300002

ул. "Гимназиална" № 1 , ОУ "Кирил и Методий" -  голямата сграда

8

162300005

Първомай - ул. "Спартак" № 11а, ЦДГ "Осми март" -  южен вход

9

162300006

Първомай - ул."Спартак" № 1 1а,ЦДГ "Осми март" -  източен вход

10

162300008

Първомай - ул."Ралица" № 6, ЦДГ "Марица"

11

162300011

Първомай - ул. "Кочо Честеменски" № 20, СОУ "Д-р Ас.Златаров" -кабинет

12

162300012

Първомай - ул."Кочо Честименски" № 20, СОУ "Д-р Асен Златаров" - физкултурен салон

 

16:00 ЧАСА

№ по ред

№ на секция

Адрес на секцията

1

162300003

Първомай - ул. "Гимназиална" № 1, ОУ "Кирил и Методий" - малка сграда

2

162300004

Първомай - ул. "Гимназиална" № 1 , ОУ "Кирил и Методий" - голяма сграда

3

162300007

Първомай - ул."Хр.Ботев" 5, НУ "Христо Ботев" - северен вход

4

162300009

Първомай - ул."Хр. Ботев"№ 5, НУ "Христо Ботев" - централен вход

5

162300010

Първомай - ул. "Орфей" № 7-а, ритуална зала в читалище „Св.св. Кирил и Методий”

6

162300013

Първомай - ул."Бр.Миладинови-юг" № 50, сграда на Общинска администрация

7

162300040

подвижна

Първомай - ул."Бр.Миладинови-юг" № 50, сграда на Общинска администрация

 

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 23.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

22.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 22.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решение относно регистриране на заместващи застъпници на кандитатските листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 г.
 2. Вземане на Решение относно регистриране на застъпници на кандидат за кмет на кметство с.Искра, издигнат от Инициативен комитет.
 3. Вземане на Решение относно промени в състава на СИК.
21.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 21.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решение относно регистриране на застъпници на кандитатските листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 г.промени в състава на СИК.
 2. Вземане на Решение относно одобряване на образец на бланка-чернова за отчитане и преброяване на преференциите в кандидатските листи за общински съветници в община Първомай в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 година.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОИК ПЪРВОМАЙ

Във връзка с указания от ЦИК до ОИК -  да бъдат публикувани сканирани образци на предпечатни бюлетини, с оглед разясняване правата на гражданите и на членовете на секционните избирателни комисии относно гласуването с бюлетини по видове избори ОИК ПЪРВОМАЙ, публикува сканирани копия от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори в община Първомай:

 

Община Първомай - изборен район №1623

 

Бюлетина за Общински съветници:

Образец на одобрените за предпечат бюлетини

 

Бюлетина за Кмет на община:

Образец на одобрените за предпечат бюлетини

 

Бюлетина за Кмет на кметство:

Образец на одобрените за предпечат бюлетини

 

20.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 20.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решения относно разпределение на членовете на ОИК, като отговорници по съответните СИК в деня на изборите за общински съветници, кмет на община, кметове на кметства и националния референдум на 25.10.2015 г.
 2. Вземане на Решения относно промени в съставите на СИК.
 3. Вземане на Решения относно относно регистриране на застъпници на кандитатските листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 г.промени в състава на СИК.
19.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 19.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решения относно промени в състава на СИК.
 1. Вземане на Решение относно поправка на техническа грешка в решение № 173/МИ на ОИК град Първомай от 16.10.2015 година.
16.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 16.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решения относно: регистриране на застъпници на кандидатските листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 година.
 2. Вземане на Решения относно промени в състава на СИК.
15.10.2015

Съобщение

НА 17.10.2015г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ГР.ПЪРВОМАЙ,4270 Ул. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 50 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТАЖ 1,В ПЛЕНАРНА ЗАЛА – ОТ 13.00 часа.

НА ВНИМАНИЕТО

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

 

14.10.2015

Съобщение

ВНИМАНИЕ!!!

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., ОИК Първомай уведомява всички заинтересовани, че на 17.10.2015г. ще се проведе обучение  на членовете на СИК в гр. Първомай,4270 Ул. „Братя Миладинови" № 50 Общинска администрация етаж 1, в пленарна зала – от 13.00 часа.

13.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 13.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решения относно: регистриране на застъпници на кандидатските листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 година.
 2. Вземане на решение относно определяне на избирателни секции в община Първомай за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015 година.
 3. Вземане на решение относно провеждане на обучение на членовете на СИК в Община Първомай за изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015 г.
 4. Вземане на решение относно промяна в състава на СИК № 162300038 с.Татарево.
 1. Вземане на решение относно определяне и упълномощаване на двама членове от ОИК от различни политически партии или коалиции ,които да приемат отпечатаните бюлетини от печатницата.
10.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 10.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решение относно: промяна в състава на СИК № 9 в град Първомай, вземане на Решение относно регистриране на застъпници на кандидатските листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 25.10.2015 година.
08.10.2015

Съобщение

ОИК Първомай уведомява, че на 10.10. 2015 г. изтича срокът, в който избирателите/гласоподавателите могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес:

Приложение № 12-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове;

Приложение № 18-НР от книжата за националния референдум.

Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 10.10. 2015 г. изтича и срокът, в който гласоподавателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на националния референдум.

Заявлението – Приложение № 19-НР от книжата за референдума, се подава до общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в списъка за гласуване на референдума.

07.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 07.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решение ОТНОСНО: назначаване състава на подвижна СИК на територията на Община Първомай в изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015г.
06.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително.Застъпниците се регистрират с решение на ОИК Първомай до изборния ден.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г. включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници >>

Технически носител в excel формат за предаване на представители >>

 

04.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 04.10.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на Решения относно промени в СИК.
01.10.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 01.10.2015г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на решение относно потвърждаване на предпечатните образци на бюлетините за всички видове избори на територията на Община Първомай.
30.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 30.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на решение относно заличаване на кандидата за общински съветник на Община Първомай АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ предложен от партия ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочен за 25 октомври 2015 година.
29.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 29.09.2015г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

 1. Вземане на решение относно заличаване на кандидата за общински съветник на Община Първомай АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ предложен от партия ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочен за 25 октомври 2015 година.
27.09.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция 

по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

26.09.2015

Съобщение

ОИК ПЪРВОМАЙ

Във връзка с възникнала необходимост за предаване на спешна информация по подготовката на предпечатни образци на бюлетините и печатането на същите и на основание на чл.87, ал. 1, т. 34, както и в изпълнение на указания от постъпило писмо Изх.№МИ-15-938/25.09.2015 на ЦИК.

Утвърждава следният график на 24  часови дежурства:

За часовете от 09:00 – 17:00 часа, дневни дежурства;

 

ПЕТЪК

25.09.2015 г.

СЪБОТА

26.09.2015 г.

НЕДЕЛЯ

27.09.2015 г.

Петрана Димитрова

0876129111

Ангел Авджиев

0876983111

Диана Колева

0876912111

Севджан Ахмед

0876939111

Снежана Недева

0876916111

Никола Николов

0876915111

ПОНЕДЕЛНИК

28.09.2015 г.

 ВТОРНИК

29.09.2015 г.

 СРЯДА

30.09.2015 г.

 Снежана Недева

0876916111

 Севджан Ахмед

0876939111

 Снежана Недева

0876916111

 Петя Пеева

0882522182

 Ангел Авджиев

0876983111

 Петрана  Димитрова

0876129111

ЧЕТВЪРТЪК

01.10.2015 г.

Севджан Ахмед

0876939111

Ангел Авджиев

0876983111

 

За часовете от 17:00 – 09:00 часа, нощни дежурства; 

 

ПЕТЪК

25.09.2015 г.

СЪБОТА

26.09.2015 г.

НЕДЕЛЯ

27.09.2015 г.

Стоян Стоянов

0876607111

Никола Николов

0876915111

Ангел Авджиев

0876983111

ПОНЕДЕЛНИК

28.09.2015 г.

ВТОРНИК

29.09.2015 г.

СРЯДА

30.09.2015 г.

Стоян Стоянов

0876607111

Никола Николов

0876915111

Ангел Авджиев

0876983111

ЧЕТВЪРТЪК

01.10.2015 г.

Стоян Стоянов

0876607111

 

 

25.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 25.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.Утвърждаване на график за 24 - часови дежурства на ОИК Първомай за периода до започване на отпечатването на бюлетините.

24.09.2015

Съобщение

Общинска Избирателна Комисия Първомай  предостявя на вниманието на всички заинтересовани,

РЕШЕНИЕ: / 2113/2015-09-11 / Отвори_Разгледай >>

на Централна Избирателна Комисия, във връзка с условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

23.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 23.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно обявяване на резултата от жребия за определяне поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирали кандидатски листи в ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 2. Вземане на Решение относно определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания по регионалните центрове на БНТ и БНР в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
 3. Вземане на решение относно назначаване съставите на СИК на територията на Община Първомай в изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015 г.
22.09.2015

Съобщение

ОИК – Първомай отново ви уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината,ще се проведе на 23.09.2015 г. / сряда / от 17.30 часа в Пленарна зала на Общинска администрация, ул. „Братя Миладинови”-юг № 50

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 22.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.Вземане на Решения относно Регистриране на кандидатска листа за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочени за 25 октомври 2015 година.

21.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 21.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1.Вземане на Решение относно поправка на техническа грешка в Решение № 88/МИ от19.09.2015 г.

2.Вземане на Решения относно Регистриране на кандидатска листа за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочени за 25 октомври 2015 година.

20.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 20.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно Регистриране на кандидатска листа за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочени за 25 октомври 2015 година.
19.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 19.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно Регистриране на кандидатска листа за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочени за 25 октомври 2015 година.
 2. Вземане Решения за насрочване дата, час и правила за провеждане на жребия за номерата с които партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат изписани в бюлетините в изборите на 25.10.2015 година.
 3. Вземане Решения за насрочване дата,час и правила за провеждане на жребия за номерата с които партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в предаванията на регионалните центрове на БНТ и БНР.

ОИК – Първомай ви уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината,ще се проведе на 23.09.2015 г. / сряда / от 17.30 часа в Пленарна зала на Общинска администрация, ул. „Братя Миладинови”-юг № 50

18.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 18.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно регистриране на кандидат за кмет на кметство, предложен от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година.

Приемането на документи в ОИК - Първомай за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Първомай, ще бъде в офиса на ОИК – Първомай,намиращ се на адрес:гр.Първомай 4270 Ул. „Братя Миладинови" № 50 Общинска администрация етаж 1, до пленарна зала.Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 22 септември 2015 г.

17.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 17.09.2015 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на Решения относно Регистриране на кандидатска листа за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в изборите за общински съветници, кметове на община и кметове на кметства в община Първомай, насрочени за 25 октомври 2015 година.
14.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 14.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Вземане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 година.
13.09.2015

Съобщение

ОИК – Първомай ви  уведомява, че приемането на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.  в ОИК – Първомай е до 18.00 часа на 14.09.2015г. Документи се подават в гр. Първомай 4270 Ул. „Братя Миладинови" № 50 Общинска администрация
етаж 1, до пленарна зала

12.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 12.09.2015г. от 11:30 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Изменение и допълнение наРешение № 24/МИ от 10.09.2015 година за определяне и обявяване номерата на избирателните райони и мандатите в община Първомай за провеждане на местните избори на 25.10.2015 година.
12.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 12.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане на Решения относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на за местните избори на 25.10.2015 година и издаване на Удостоверения за регистрация.
11.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 11.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане на Решения относно регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за местните избори на 25.10.2015 година и издаване на Удостоверения за регистрация.

 

10.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 10.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Определяне и обявяване номерата на избирателните райони и мандатите в община Първомай за провеждане на местните избори на 25.10.2015г.
 2. Единната номерация на избирателните секции в Община Първомай за изборите за общински съветници и кметове и провеждането на национален референдум на 25.10. 2015.
 3. Определяне броя на членовете на Секционните избирателни комисии в Община Първомай за изборите за общински съветници и кметове и провеждането на национален референдум на 25.10.2015г.
09.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 09.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане на Решения относно регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за местните избори на 25.10.2015 година и издаване на Удостоверения за регистрация.
08.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 08.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане на Решения относно регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за местните избори на 25.10.2015 година.
07.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 07.09.2015г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Приемане на Решения относно регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за местните избори на 25.10.2015 година.
05.09.2015

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 05.09.2015г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

Гласува се направеното предложение за дневен ред на комисията.. „За” гласуваха: Елена  Йорданова Благоева-Председател на ОИК; Диана Димитрова Колева – зам.председател  ; Йорданка Христова Павлова – секретар на ОИК  и членовете на ОИК:  Никола Петков Николов; Севджан Нуриева Еминова; Ангел Стефанов Авджиев; Стоян Керанов Стоянов; Петя Запрянова Петкова- Пеева.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 252-МИ / 03.05.2016

  относно: Определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне на запечатани помещения в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 • № 251-МИ / 12.01.2016

  относно: Приемане на Решение за смяна на общински съветник.

 • № 250-МИ / 09.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

всички решения