18.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 18.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

17.10.2019

Съобщение

Получаването на изборните книжа по СИК в община Първомай за изборите за общински съветници и за кметове, ще бъде на 26.10.2019 г. в Пленарна зала на община Първомай по следната схема:

 От СИК № 172300028  до СИК № 172300034 – в 13.30 часа;

От СИК № 172300035  до СИК № 172300040 – в 13.40 часа;

От СИК № 172300022  до СИК № 172300027 – в 13.50 часа;

От СИК № 172300014  до СИК № 172300021 – в 14.00 часа;

От СИК № 172300001  до СИК № 172300006 – в 14.10 часа;

От СИК № 172300007  до СИК № 172300013 – в 14.20 часа;

16.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 16.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

14.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 14.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

11.10.2019

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Списък на избирателните секции на територията на община Първомай, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и информация за подаване на заявки за транспорт в изборния ден при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Първомай.

Населено място

№ на секция

Адрес на избирателната секция / място за гласуване  

Гр.Първомай

162300013

В сградата на ОбА Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50

с.Езерово,общ. Първомай

162300028

В сградата на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Езерово, община Първомай

Приемане на заявки за осигуряване на транспорт на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването до местата за гласуване в изборния ден 27.10.2019 г. в часовете от 07:00 часа до 19:00 часа, на тел.: 0336/6 22 04 и на адрес: ОбА Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50.

10.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 10.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

09.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 09.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

07.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Първомай чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Първомай.

(Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите)

Образец Застъпници >>Образец Заместващи застъпници >>

07.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Първомай от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

(Общият брой на упълномощените представители на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Първомай.)

Образец Упълномощени представители >>

07.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 07.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

06.10.2019

Съобщение

 

ЦИК – Писмо МИ-15-697 / 05.10.2019г.

Уважаеми избиратели,

На основание т. 7, изр. второ от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. с протоколно решение Централната избирателна комисия разрешава на ОИК да публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Общински съветници

ПЪРВОМАЙ

Образец на бюлетина

Кмет на община

ПЪРВОМАЙ

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

БРЯГОВО

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

БЯЛА РЕКА

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ВИНИЦА

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ВОДЕН

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ГРАДИНА

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ДЪЛБОК ИЗВОР

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ЕЗЕРОВО

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ИСКРА

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

КАРАДЖАЛОВО

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

КРУШЕВО

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

БУКОВО

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ПРАВОСЛАВЕН

Образец на бюлетина

Кмет на кметство

ТАТАРЕВО

Образец на бюлетина

01.10.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 01.10.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

27.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 29.09.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

26.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 26.09.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

25.09.2019

Съобщение

ВАЖНО! Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец.

Списък застъпници >>

Списък заместващи застъпници >>

24.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 24.09.2019 г. от 17:30 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

23.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 23.09.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

22.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 22.09.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

20.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 20.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

19.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 19.09.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г. / Изтегли

18.09.2019

Съобщение

ВАЖНО: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г. за осигуряване на публичност и прозрачност на предизборната кампания.

РАЗЯСНИТЕЛНА  КАМПАНИЯ >>

17.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 17.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

16.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 16.09.2019 г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

15.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 15.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

14.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 14.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

13.09.2019

Съобщение

ВАЖНО!

Във връзка с регистрирането на кандидатски листи за общински съветници по реда на Решение 943-МИ от 02.09.2019 на ЦИК, т 18.1. предложението за регистрация се представя в ОИК на хартиен (приложение № 62-МИ) и на технически носител (CD/флаш памет) в ексел формат.

Изтегли файл

13.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай се свиква за заседание на 13.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

12.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 12.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

11.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 11.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

09.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 09.09.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 1. Вземане решение за определяне на крайна дата и час за приемане от ОИК Първомай на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове на общини и за кметове на кметства за участие в изборите на 27 октомври, 2019 г.
 2. Вземане на решение за определяне броя мандати за общински съветници в Община Първомай, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври, 2019 г.
05.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 05.09.2019г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1.Маркиране печата по уникален начин на Общинска избирателна комисия гр.Първомай.

04.09.2019

Съобщение

ОИК гр. Първомай  се свиква за заседание на 04.09.2019г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация / етаж 1, до пленарна зала.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 1. Определяне подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от ОИК Първомай при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 2. Определяне реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от ОИК Първомай в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 3. Назначаване на специалисти към ОИК Първомай;
 4. Обсъждане на организационни въпроси.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 105-МИ / 16.10.2019

  относно: Регистриране на застъпници на кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

 • № 104-МИ / 16.10.2019

  относно: Промени в състави на СИК.

 • № 103-МИ / 14.10.2019

  относно: Обучение на секционните избирателни комисии /СИК/ и на ПСИК в община Първомай в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

всички решения